• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอนิรุตม์
ฉายา
เขมโก
นามสกุล
คนทน
อายุ
26 ปี
พรรษา
7 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ปวช.

สังกัดวัด

ตำบล วังลึก (5) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (337)
โทร 0857047729

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล วังลึก (5) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (338)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00