• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระไชโย
ฉายา
ปญฺญาปโชโต
นามสกุล
ประชุมวงษ์
อายุ
39 ปี
พรรษา
2 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

ตำบล สามชุก (8) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (337)
โทร 0852116019

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สามชุก (7) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (338)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00