• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเสริม
ฉายา
มหาญาโณ
นามสกุล
โพธิ์สุวรรณ
อายุ
73 ปี
พรรษา
14 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.4

สังกัดวัด

ตำบล สามชุก (8) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (337)
โทร 035571100

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สามชุก (7) อำเภอ สามชุก (31) จังหวัด สุพรรณบุรี (338)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00