• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระโสภณ
ฉายา
โสภโณ
นามสกุล
อ่วมเมี่ยง
อายุ
44 ปี
พรรษา
22 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล สวนส้ม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร (67) จังหวัด สมุทรสาคร (95)
โทร 0983936903

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล อำแพง (3) อำเภอ บ้านแพ้ว (16) จังหวัด สมุทรสาคร (95)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00