• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสุรพงษ์
ฉายา
ขนฺติโก
นามสกุล
จันทร์นาค
อายุ
36 ปี
พรรษา
12 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

โทร 034472954

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ตลาด อำเภอ กระทุ่มแบน (14) จังหวัด สมุทรสาคร (95)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00