• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
2
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
3
ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
4
สุนทโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
5
ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
6
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
7
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
8
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
9
มหาปุญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม
10
สุภาจาโร
วัดเกาะรี
11
ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา
12
สุปญฺโญ
วัดจงโก
13
สมสีโล
วัดบ้านหินกลับ
14
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
15
สุเมธโส
วัดมุจลินทสราราม
16
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
17
อจฺจาทโร
วัดหินซ้อนใต้
18
โกสโล
วัดเนินถาวร
19
อภิปุญฺโญ
วัดทรัพย์ตะเคียน
20
ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
21
ฐานวโร
วัดกัลยาณบรรพต
22
อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
23
ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
24
ฐิตสีโล
วัดโป่งตะแบกวนาราม
25
ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
26
อตฺตสาโร
วัดศรีฐานปิยาราม
27
ฉนฺทธมฺโม
วัดในเรืองศรี
28
จิรวํโส
วัดคลองภูมิ
29
ปมุตฺโต
วัดวังขาม
30
วิจิตฺโต
วัดศรีทอง
31
ฐานารโห
วัดแพะโคก
32
ขนฺติโสภโณ
วัดจักทร์ประดิษฐาราม
33
ปุณฺณญาโณ
วัดโพธิ์กลาง
34
อตฺตาภโย
วัดบัวแก้วเกษร
35
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
36
พลญาโณ
วัดซับยี่หร่า
37
สิริภทฺโท
วัดกลาง
38
มหาสุโข
วัดสระใหญ่
39
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
40
สจฺจวโร
วัดจันทบุรี
41
ปิยสีโล
วัดโคกพระ
42
ฐิตโสภโณ
วัดปานประสิทธาราม
43
จนฺทโก
วัดบำรุงธรรม
44
อภิวโร
วัดแสนสุข
45
อธิปญฺโญ
วัดลุ่มคงคาราย
46
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
47
ธมฺมวโร
วัดดอกไม้
48
อรินฺทโม
วัดมวกเหล็กนอก
49
นราสโภ
วัดแพะโคก
50
ติกฺขวีโร
วัดทับลาน
ทั้งหมด 3,714 รายการ
1 / 75