• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
-
วัดนาปรังประชาราม
4
-
วัดยางทอง
5
ปสนฺโน
วัดมงคลนิมิต
6
อตฺถกาโม
วัดบางดาน
7
เตชธมฺโม
วัดลอน
8
สิริภทฺโท
วัดป่ากอสุวรรณาราม
9
อธิปญฺโญ
วัดโลการาม
10
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
11
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
12
ยสธโร
วัดยางงาม
13
ชยวุฑฺโฒ
วัดห้วยแตน
14
กตปุญฺโญ
วัดเกษมรัตน์
15
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
16
โอภาโส
วัดลอน
17
สนฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
18
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
19
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
20
โกวิโท
วัดบ้านสวน
21
สจฺจวโร
วัดคลองเปล
22
ฐานวีโร
วัดบางทีง
23
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
24
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
25
มหาวิริโย
วัดควนลัง
26
ขนฺติพโล
วัดป่ากอสุวรรณาราม
27
เขมธโร
วัดควนโส
28
รตินธโร
วัดควนฝาละมี
29
ญาณเมธี
วัดพังกก
30
ฐิตเปโม
วัดทุ่งนางแก้ว
31
เขมวีโร
วัดคลองยอ
32
ปวโร
วัดท่าลาด
33
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
34
อภิญจโน
วัดควนลัง
35
ปญฺญาธโร
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
36
อาภากโร
วัดทุ่งขมิ้น
37
อภโย
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
38
ธีรปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
39
จิตฺตทนฺโต
วัดบ้านเก่า
40
กิตฺติฐาโน
วัดหลักเขต
41
ฉนฺทกาโม
วัดคลองเปล
42
อนุวํโส
วัดราษฎร์บำรุง
43
จนฺทวํโส
วัดโพธิญาณวราราม
44
อริยธมฺโม
วัดเอก
45
อินฺทวีโร
วัดน้ำกระจาย
46
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
47
วิชิโต
วัดดอนเค็ด
48
ปริสุทฺโธ
วัดปากจ่า
49
โชติโก
วัดพิกุลทอง
50
สุภาโว
วัดหัวหมอน
ทั้งหมด 341 รายการ
1 / 7