• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตจิตฺโต
วัดควนดอกไม้
2
ปิยวณฺโณ
วัดไกรสร
3
จรณสุทโธ
-
4
สญฺญโม
วัดหน้าค่าย
5
นิสโภ
วัดทองตุ่มน้อย
6
กลฺยาณธมฺโม
วัดเกษตรราราม
7
สุจิณฺโณ
วัดบางแหวน
8
ชินวํโส
วัดหาดสำราญ
9
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
10
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
11
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
12
ชวโน
วัดบางใหญ่
13
กตปุญฺโญ
วัดชุมพรรังสรรค์
14
ญาณวีโร
วัดบ่อมะปริง
15
อสิญาโณ
วัดคลองขนุน
16
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
17
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
18
ชยากโร
วัดโพธาวาส
19
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
20
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
21
โสภโณ
วัดกาฬสินธุ์
22
กิตฺติโก
วัดควนทอง
23
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
24
ปริชาโน
วัดนาทุ่ง
25
วรธมฺโม
วัดท่าไทร
26
ฐิตปุญฺโญ
วัดสระเกศ
27
อภิชโย
วัดสมุทราราม
28
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
29
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
30
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
31
ธมฺมโชโต
วัดศัทธาวนาราม
32
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
33
ฐานวโร
วัดเขาสร้อยทอง
34
ยตฺฐิโก
วัดวังใหม่
35
สุจิตฺโต
วัดน้ำผุด
36
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
37
ติสฺสโร
-
38
นิติสาโร
วัดครน
39
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
40
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
41
อิทฺธิญาโร
วัดท่าเจริญ
42
ฐิตธมฺโม
วัดกาฬสินธุ์
43
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
44
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
45
ธมฺมพโล
วัดแหลมปอ
46
จิตฺตวิริโย
วัดฑีฆาราม
47
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
48
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
49
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
50
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
ทั้งหมด 253 รายการ
1 / 6