• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
3
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
4
สุทธิญาโณ
วัดไตรภูมิ
5
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
6
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
7
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
8
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
9
ภูริปญฺโญ
วัดศรีจอมมณี
10
วิสารโท
วัดมหธาตุ
11
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
12
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
13
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
14
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
15
ไชยสุระ
วัดไทรงาม
16
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
17
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
18
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
19
ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
20
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
21
ปญฺญาธโร
วัดปุญญานุสรณ์
22
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
23
มานิโต
วัดศรีสวัสดิ์
24
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
25
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
26
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
27
วิรโช
วัดดาราราม
28
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
29
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
30
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
31
ชุตินฺธโร
วัดศรีดาราม
32
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
33
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
34
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
35
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
36
เมธวินฺโท
วัดมหาธาตุ
37
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
38
-
วัดหัวบึงทุ่ง
39
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
40
ธนปญฺโญ
วัดมหาธาตุ
41
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
42
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
43
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
44
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
45
สุเมธโส
วัดทรายศรี
46
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
47
โอภาโส
วัดมเหศรสุภาราม
48
โชติวโร
วัดคามวาสี
49
กนฺตสีโล
วัดนิคมเกษตร
50
อนาลโย
วัดทรายศรี
ทั้งหมด 477 รายการ
1 / 10