• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จกฺกวโร
วัดตาคลี
2
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
3
สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
4
ญาณสโร
วัดท่างิ้ว
5
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
6
อาจารสุโภ
วัดหนองขาม
7
พุทฺธญาโณ
วัดจันทรังสี
8
วิริยธโร
วัดไผ่รอบ
9
สุจิณฺโณ
วัดหนองไม้แดง
10
อาภาธโร
วัดหัวหวาย
11
สิริจนฺโท
วัดหนองปล้อง
12
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
13
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
14
สุมโน
วัดเนินสำราญ
15
มหาปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
16
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
17
ญาณวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
18
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
19
สติสมฺปนฺโน
วัดแม่วงก์
20
ธีรปญฺโญ
วัดศรีศรัทธาราม
21
สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
22
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
23
มหาปคุโณ
วัดเนินสำราญ
24
สุขโต
วัดหนองพง
25
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
26
อารยสุโภ
วัดเขาทราย
27
จารุธมฺโม
วัดดอยแก้ว
28
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
29
จตฺตมโล
วัดท่าตะโก
30
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
31
สุเมธา
วัดทุ่งสวน
32
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
33
ฐานิโย
วัดท่าตะโก
34
เตชธโร
วัดคลองลาน
35
อนาลโย
วัดพร้าว
36
สุชาโต
วัดเขาแก้ว
37
เตชปญฺโญ
วัดวังตะขบ
38
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
39
กตธมฺโม
วัดสโมสร
40
เตชวโร
วัดสระนางสรง
41
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
42
ขนฺติสาโร
วัดไดลึก
43
ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
44
อาทิจฺจเตโช
วัดหนองดง
45
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
46
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
47
กิตฺติสกฺโก
วัดหนองแฟบ
48
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
49
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
50
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
ทั้งหมด 621 รายการ
1 / 13