• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
2
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
3
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
4
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
5
ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย
6
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
7
ญาณวฑฺฒโก
วัดประกวดศิริขันธ์
8
คุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
9
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
10
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
11
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
12
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
13
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
14
กฺติวํโส
วัดศิริขัณฑ์
15
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
16
เขมจาโร
วัดศรีสว่าง
17
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
18
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
19
กนฺตวีโร
วัดศรีบุญเรือง
20
เตชธมฺโม
วัดป่าคอกม้า
21
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
22
ฉนฺทกโร
วัดบรมสมภรณ์
23
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
24
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
25
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
26
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
27
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
28
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
29
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
30
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
31
จารุธมฺโม
วัดสว่างภิรมณ์
32
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
33
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
34
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
35
รตโน
วัดประชากร
36
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
37
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
38
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
39
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
40
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
41
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
42
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
43
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
44
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
45
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
46
สิริวฑฺฒโน
วัดมลานิมิต
47
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
48
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
49
ชลิตญาโณ
วัดป่าบูรพาราม
50
อาจารสุโภ
วัดป่าวิภาวัน
ทั้งหมด 948 รายการ
1 / 19