• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติภทฺโท
วัดท่าเรือ
2
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
3
อตฺถยุตฺโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
4
ปิยสีโล
วัดเตาปูน
5
โฆสิโต
วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน)
6
ปรกฺกโม
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
7
จารุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
8
เตชธมฺโม
วัดนางย่อน
9
จนฺทโก
วัดควนไทร
10
สุชโย
วัดสระสี่มุม
11
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
12
ปิยธมฺโม
วัดถ้ำวารีริน
13
ปิยธมฺโม
วัดมะปรางงาม
14
เตชธมฺโม
วัดพรหมโลก
15
ญาณธโร
วัดเทพพนม
16
ฐานจาโร
วัดน้ำรอบ
17
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
18
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
19
จิรสุโข
วัดดอนตรอ
20
อาภายุตฺโต
วัดบางครั่ง
21
โอภาโส
วัดสาริการาม
22
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
23
ปญฺญาวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
24
ฐิตธมฺโม
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
25
กิตฺติผาสุโก
วัดโคกสูง
26
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
27
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
28
มนสาโร
วัดมะปรางงาม
29
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
30
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
31
เอกวณฺโณ
วัดควนชะลิก
32
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
33
กิตฺติปญฺโญ
วัดหลักช้าง
34
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาต่อ
35
วิริยธมโม
วัดประชุมโยธี
36
ชิตมาโร
วัดใหม่
37
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
38
จิรวฑฺฒโน
วัดสระไคร
39
อตฺถรโต
วัดควนสบาย
40
จิรวฑฺฒโน
วัดชะอวด
41
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
42
กิตฺติปญฺโญ
วัดเฉลิมพนมเขต
43
ฐานกโร
วัดลาภี
44
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
45
กตธมฺโม
วัดควนอุโบสถ
46
อิสโร
วัดใหญ่ชัยมงคล
47
อติชาคโร
วัดศรัทธาราม
48
อิทฺธิธโร
วัดคลองท่อม
49
ปญฺญาธโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
50
จารุธมฺโม
วัดดอนอินทนิน
ทั้งหมด 436 รายการ
1 / 9