• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดเขาบันนังกระแจะ
2
ปิยาจาโร
วัดไพโรจน์ประชาราม
3
จารุวณฺโณ
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
4
จารุธมฺโม
วัดเจริญธรรม
5
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
6
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
7
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
8
สมาจาโร
วัดกม. 26 ใน
9
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
10
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
11
ติกฺขวีโร
วัดหิรัญวดี
12
มงฺคลิโก
วัดคันธาริการาม
13
รตนโชโต
วัดนาประดู่
14
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
15
อิทธิเตโช
วัดที่พักสงฆ์โคกชุมบก
16
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
17
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
18
ปริมุตฺโต
วัดชัยรัตนาราม
19
อจโล
วัดพิกุลทอง
20
อนาลโย
วัดโคกมะม่วง
21
ธมฺมโชโต
วัดสวนธรรม
22
ขนฺติธโร
วัดตันติการาม
23
สุภทฺโท
วัดประดิษฐ์บุปผา
24
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
25
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
26
อินฺทวีโร
วัดบุพพนิมิต
27
ฐิติญาโณ
วัดป่าศรี
28
สุภาทโร
วัดชมพูสถิต
29
ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม
30
วรปญฺโญ
วัดตันหยงมัส
31
กตสาโร
วัดบุพพนิมิต
32
เทวธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
33
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
34
อตฺถกาโม
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
35
ชยจิตฺโต
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
36
กิจฺจกาโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
37
สุวิมโล
วัดโคกเคียน
38
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
39
สุชาโต
วัดคงคานิมิต
40
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
41
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
42
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
43
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
44
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
45
สิริวฑฺฒโน
วัดนิโรธสังฆาราม
46
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
47
จารุวณฺโณ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
48
จนฺทโสภโณ
วัดเขาเข็มทอง
49
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
50
อติโรจโน
วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
ทั้งหมด 145 รายการ
1 / 3