• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
2
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
3
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
4
วิสารโท
วัดดงแถบ
5
มหาวีโร
วัดโพธาราม
6
วิสุทฺโธ
วัดหนองหว้า
7
โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม
8
รตนโชโต
วัดน้ำเที่ยง
9
ปญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม
10
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
11
กนฺตสีโล
วัดสายนาดง
12
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
13
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
14
พุทฺธญาโณ
วัดนางิ้ว
15
กลฺยาโณ
วัดอุดมพัฒนา
16
อตฺถกาโม
วัดคำขวาง
17
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
18
สติสมฺปนฺโน
วัดชัยภูมิการาม
19
ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม
20
นายโก
วัดสวนสวรรค์
21
อินฺทวณฺโณ
วัดเก่าน้อย
22
ขนฺติโก
วัดยางน้อย
23
นาควโร
วัดมูลผลาวาส
24
อาภานนฺโท
วัดโพธิ์ใหญ่
25
ญาณโสภโณ
วัดนาเวียง
26
กตสาโร
วัดแมดใน
27
ภูริญาโณ
วัดจอมศรี
28
ปญฺญาวโร
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
29
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
30
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
31
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
32
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
33
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
34
วิริยวฑฺฒโน
วัดหนองคู
35
จกฺขุปาโล
วัดมณีวนาราม
36
ถาวโร
วัดกลาง
37
อนาวิโล
วัดวังแคน
38
สุชีโว
วัดบ้านหนองโน
39
มหาวีโร
วัดไชยมงคล
40
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
41
เตชธโร
วัดนาสะแบง
42
สจฺจวโร
วัดธัมมปติฎฐาราม
43
ปญฺญาวุโธ
วัดกุงชัย
44
โกสโล
วัดเหล่าเลิง
45
โชติธมฺโม
วัดนาควาย
46
คุตฺตธมฺโม
วัดสารพัฒนึก
47
ปิยสีโล
วัดป่าแพงเวฬุวัน
48
อนาลโย
วัดเวียงเกษม
49
ขนฺติพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
50
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่ประชาสรรค์
ทั้งหมด 609 รายการ
1 / 13