• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2
อภิวํโส
วัดบ้านโพธิ์
3
ฐานรโต
วัดห้วยชินสีห์
4
จารุวณฺโณ
วัดบ้านท่ามะนาว
5
นรินฺโท
วัดท้ายเมือง
6
สุเมโธ
วัดเก่าต้นมะค่า
7
อิทฺธิเตโช
วัดใหญ่โพหัก
8
สีลเตโช
วัดสองพี่น้อง
9
นาถธมฺโม
วัดเขาชมพู
10
อภิชาโต
วัดเขาชมพู
11
ทินฺนวโร
วัดบ้านโป่ง
12
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
13
สุทฺธิวํโส
วัดหนองบัว
14
ชินวโร
วัดปราโมทย์
15
โชติวณฺโณ
วัดปากง่าม
16
ฐานิโย
วัดห้วยทรายใต้
17
อภิวณฺโณ
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
18
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
19
วชิรวํโส
วัดทองนพคุณ
20
ติสฺสรโณ
วัดดอนทราย
21
ธีรธมฺโม
วัดประชาราษฎร์
22
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
23
สิริธมฺโม
วัดทองนพคุณ
24
สุขิโต
วัดจุฬามณี
25
ปยุตโต
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
26
ชินวโร
วัดลิ้นช้าง
27
กนฺธนนฺทโย
วัดชลธราราม
28
กิตฺติวํโส
วัดบางกล้วย
29
ทิพวณฺโณ
วัดยางชุม
30
นริสฺสโร
วัดตาลกง
31
สุจิตฺโต
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
32
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
33
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
34
กิตฺติภทฺโท
วัดโบสถ์
35
ธมฺมธีโร
วัดบางลี่เจริญธรรม
36
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
37
จกฺกวโร
วัดเขาวังสดึงษ์
38
สุภทฺโท
วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
39
อชิโต
วัดอินทาราม
40
ตปสีโล
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
41
ถาวโร
วัดเขากลิ้ง
42
อาภสฺสโร
วัดหนองปรง
43
สิริจนฺโท
วัดมหาธาตุวรวิหาร
44
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
45
ปภากโร
วัดนาสมอ
46
สิริปุญฺโญ
วัดสุขสำราญ
47
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
48
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
49
รตนวณฺโณ
วัดม่วงงาม
50
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
ทั้งหมด 690 รายการ
1 / 14