• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปุญโญ
วัดดงสระแก้ว
2
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
3
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
4
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อบี้ยวนาราม
5
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
6
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
7
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
8
วุฑฺฒิโก
วัดชายเขาเหนือ
9
ฉนฺทกโร
วัดเนินสว่าง
10
คุณากโร
วัดคลองยอ
11
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
12
วินโย
วัดวังผาชัน
13
ตปสีโล
วัดฤาษีสำราญ
14
ฐิตวํโส
วัดช่างเหล็ก
15
สุเมโธ
วัดลานห้วยเดื่อ
16
อาสโภ
วัดไพสณฑ์สุนทร
17
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
18
กนตฺธมฺโม
วัดห้วยอ้อย
19
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
20
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
21
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
22
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
23
โฆสวโร
วัดโพนไทรงาม
24
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
25
อนาลโย
วัดห้วยก้านเหลือง
26
สุขาญาโณ
วัดเกศแก้วบูรพา
27
รจิธมฺโม
วัดท่าไม้เหนือ
28
ถิรจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
29
ฐานจาโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
30
ธีรปัญโญ
วัดเสาหิน
31
สุจิตฺโต
วัดเชียงทอง
32
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
33
พฺรหฺมโชโต
วัดสามพวง
34
อธิวโร
วัดห้วยเลิศ
35
ชุมพล
วัดชายเขาเหนือ
36
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
37
ปญฺญาวชิโร
วัดคูหาสุวรรณ
38
สนฺติสาโร
วัดห้วยน้ำเย็น
39
เอกสิทฺโธ
วัดชัยชนะสงคราม
40
ขนฺติพโล
วัดบ้านพร้าว
41
กนฺตธมฺโม
วัดกกต้อง
42
ถาวรจิตฺโต
วัดไพรสณฑ์สุนทร
43
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
44
คเวสโก
วัดดงซ่อม
45
อาภทฺธโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
46
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
47
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
48
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านเด่น
49
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
50
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
ทั้งหมด 770 รายการ
1 / 16