• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดห้วยเดื่อ
2
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
3
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
4
ฐานธมฺโม
วัดนาคหงษา
5
ฐานธมฺโม
วัดศิลาอาสน์
6
อนุตฺตโร
วัดทรงธรรมศรีสมัย
7
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
8
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
9
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
10
จารุวณฺโณ
วัดศรีแก้ว
11
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
12
สุมโน
วัดศรีอุดมวงศ์
13
ปภากโร
วัดจอมมณี
14
ปภสฺสโร
วัดอำนวยศิลป์
15
สุมโน
วัดสารวนาราม
16
จิรตฺถิโก
วัดสุพรมนิมิตร
17
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
18
ธมฺมจาโร
วัดศรีห้วยไผ่เหนือ
19
จนฺทสีโล
วัดเทพมงคลพิชัย
20
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
21
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
22
อมโร
วัดพรมดีสามัคคี
23
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
24
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
25
อสิญาโณ
วัดสุพรมนิมิต
26
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
27
อธิปญฺโญ
วัดโพนงาม
28
โกสโล
วัดจันทรประสิทธิ์
29
จารุวณฺโณ
วัดเนรมิตวิปัสสนา
30
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคลาราม
31
ธมฺมวโร
วัดศรีภูช้าง
32
กตปุญโญ
วัดป่าบุ่งตาข่าย
33
อุตฺตโร
วัดศรีสุมังคลาราม
34
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
35
อุตฺตโม
วัดศรีหนองหิน
36
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
37
วิสารโท
วัดป่านาโคก
38
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
39
อคฺคโชโต
วัดเทพจันคาราม
40
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
41
อรจาโร
วัดศรีสว่างประจันตเขต
42
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสุมังคลาราม
43
อุตฺตมปญฺโญ
วัดไชยมาศ
44
อคฺคปญฺโญ
วัดพิศาลรัญญาวาส
45
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิชัย
46
อธิปัญโญ
วัดป่าอัมมาวิปัสสนาราม
47
อกกฺกรํสี
วัดโนนรัง ก.
48
อภิวฑฺฒโน
วัดคีรีบรรพต
49
ฐิตสุโข
วัดสันติวนาราม
50
ธมฺมทีโป
วัดศรีสว่างประจันตเรต
ทั้งหมด 415 รายการ
1 / 9