• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวโร
วัดแสนสุข
2
ฐิตเมโธ
วัดประยุรวงศาวาส
3
สุธีโร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร
4
จนฺทาโภ
วัดพระยาทำวรวิหาร
5
สุริยะวํโส
วัดม่วงไข่
6
พุทธสีโร
วัดอมรทายิการาม
7
เตชวโร
วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
8
จิตฺตกาโร
วัดศิริมงคล
9
ฐานวุฑโฒ
วัดพระยาทำวรวิหาร
10
ฌานสุโภ
วัดผ่านศึก
11
ธมฺมจาโร
วัดสาลโดดม
12
อาทิจฺจวํโส
วัดสีกัน
13
สิริภทฺโท
วัดเก่าใหญ่
14
อภิปาโล
วัดพระยายัง
15
อริยวํโส
วัดสว่างโสภิตาราม
16
อภินฺนโท
วัดพระยาทำวรวิหาร
17
อธิจิตฺโต
วัดกุฏีประสิทธิ์
18
เตชธมฺโม
วัดราชบัวขาว
19
อุปสนฺโต
วัดยางสุทธาราม
20
ปญญานนโท
วัดพระธรรมกาย
21
อคฺคปญฺโญ
วัดต้นสน
22
ปญฺญาวุโธ
วัดลาดชะโด
23
ปุณฺณโก
วัดพระยายัง
24
ญาณวิสุทธิ
วัดบางระโหง
25
สิริสาโร
วัดทองธรรมชาติ
26
จิตฺตทโม
วัดพระยายัง
27
ชยธมฺโม
วัดบ้านโนนสาวเอ้
28
อสโม
วัดวรจรรยาวาส
29
ปริปุณโณ
วัดยางสุทธาราม
30
โชติธมฺโม
วัดสะพาน
31
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดลาดทราย
32
สุเมโธ
วัดอมรทายิการาม
33
ภาณุวํโส
วัดจักรวรรดิราชาวาส
34
ขนฺติโสภโณ
วัดพระยายัง
35
-
วัดจักรวรรดิราชาวาส
36
อิสฺสรญาโณ
วัดพระยายัง
37
ปญฺญาวโร
วัดกุฏีประสิทธิ์
38
ฐิตคุโณ
วัดอุดมรังสี
39
ธมฺมวชิโร
วัดพระธรรมกาย
40
ฐานรโต
วัดสีกัน
41
จิตฺตสํวโร
วัดทองธรรมชาติ
42
เตชปญฺโญ
วัดจันทร์นอก
43
สุมโน
วัดกุฏีประสิทธิ์
44
วรวณฺโณ
วัดสร้อยทอง
45
กุสฺลจิตโต
วัดศรีวิชัยวฒนาราม
46
เมธวาที
วัดอุดมรังสี
47
อภิจฑฺฒโน
วัดสีกัน
48
นฺนทนาโค
วัดราชบูรณราชวรวิหาร
49
ธมฺมาภินนฺโท
วัดทองนพคุณ
50
ชิตฌายี
วัดสร้อยทอง
ทั้งหมด 130 รายการ
1 / 3