• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสิริ
วัดน้อยนพคุณ
2
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
3
ธีรธมฺโม
วัดสุคันธาราม
4
ธีรสมฺปนฺโน
วัดราชผาติการามวรวิหาร
5
ธมฺมิโก
วัดจอมสุดาราม
6
ฐิตธมฺโม
วัดอัมพวัน
7
สุทฺธิโก
วัดโบสถ์สามเสน
8
โธตโก
วัดราชาธิวาสวิหาร
9
ญาณวิปุโล
วัดราชผาติการามวรวิหาร
10
ภูริวฑฺฒโน
วัดราชาธิวาส
11
กลฺยาณเมธี
วัดราชผาติการามวรวิหาร
12
ธีรภทฺโท
วัดอัมพวัน
13
ปิยธมฺโม
วัดโบสถ์สามเสน
14
จิตฺตทนฺโต
วัดอ้มพวัน
15
จิตฺตโสภโณ
วัดโบสถ์สามเสน
16
ปุญฺญกาโม
วัดน้อยนพคุณ
17
ปุญฺญธนสิริวโร
วัดอัมพวัน
18
สุทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
19
อติธมฺโม
วัดน้อยนพคุณ
20
คมฺภีรปญฺโญ
วัดโบสถ์สามเสน
21
ปภากโร
วัดอัมพวัน
22
กตปุญฺโญ
วัดราชาธิวาสวิหาร
23
จิตฺตกาโร
วัดราชาธิวาส
24
ธีรปญฺโญ
วัดบรมนิวาท
25
ปาสาทิโก
วัดราชผาติการามวรวิหาร
26
สุเมโธ
วัดราชผาติการามวรวิหาร
27
สุขิโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
28
ฐิตญาโณ
วัดนาวง
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1