• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมสีโล
วัดบ้านหินกลับ
2
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
3
สุเมธโส
วัดมุจลินทสราราม
4
อจฺจาทโร
วัดหินซ้อนใต้
5
ฐานวโร
วัดกัลยาณบรรพต
6
อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
7
ฐานารโห
วัดแพะโคก
8
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
9
สจฺจวโร
วัดจันทบุรี
10
จนฺทโก
วัดบำรุงธรรม
11
อรินฺทโม
วัดมวกเหล็กนอก
12
นราสโภ
วัดแพะโคก
13
อานนฺโท
วัดธรรมเสนา
14
คุตฺตวโร
วัดเกตุแก้ว
15
ฐิตคุโณ
วัดบ้านรี
16
สิริวิชโย
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
17
ปญฺญาวชิโร
วัดบางกง
18
ณฏฺฐิโก
วัดสมุหประดิษฐาราม
19
เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม
20
ธมฺมจาโร
วัดหลังคาแดง
21
กิตฺติสาโร
วัดคลองใหม่
22
รกฺขิตธมฺโม
วัดม่วงหวาน
23
จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
24
ปภสฺสโร
วัดคลองบุญ
25
โอภาโส
วัดมะขามเรียง
26
อาภทฺธโร
วัดหนองแก
27
โรจนวํโส
วัดโคกหนามแท่ง
28
ฐานิสฺสโร
วัดดงน้ำฉ่า
29
รกฺขิตสีโล
วัดแก่งป่าสัก
30
จุลฺลวํโส
วัดโพธิ์ทอง
31
สิริธมฺโม
วัดปากข้าวสารเหนือ
32
ธมฺมจาโร
วัดห้วยขมิ้น
33
กตปุญฺโญ
วัดส้มป่อย
34
ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
35
ถาวรปสาโท
วัดโบสถ์แจ้ง
36
เชฏฺฐคุโณ
วัดซอย ๖ ขวา
37
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดโพธิ์
38
นิปฺปโก
วัดซับตะเคียน
39
อาภาธโร
วัดนิคมเขมาราม
40
กิตฺติสกฺโก
วัดโคกกระท้อน
41
ชาคโร
วัดหนองโสน
42
สนฺตจิตฺโต
วัดซอยสี่
43
สีลสํวโร
วัดสูง
44
จนฺทธมฺโม
วัดสมุหประดิษฐาราม
45
จารุโภ
วัดราษฎร์บำรุง
46
ปญฺญาทีโป
วัดใหม่ทุ่งดินขอ
47
ติกฺขญาโณ
วัดเขาน้อย
48
มหิสฺสโร
วัดบำเพ็ญธรรม
49
จารุธมฺโม
วัดบ้านใหม่
50
อภินนฺโท
วัดประดิษฐ์ธรรม
ทั้งหมด 320 รายการ
1 / 7