• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
2
ฐานวโร
วัดกัลยาณบรรพต
3
ฐานิสฺสโร
วัดดงน้ำฉ่า
4
โสภณสีโล
วัดวังยาง
5
ทินฺนพโล
วัดปากน้ำ
6
ฐิติโก
วัดหนองบอน
7
ถิรปุญฺโญ
วัดวังม่วง
8
สุวโจ
วัดพระพุทธบาท
9
วิวชฺชรวํโส
วัดวังม่วง
10
สมิทฺธี
วัดภิบาลวังม่วง
11
ปิยวํโส(ป.)
วัดพระพุทธบาท
12
ฐานุตฺตโร
วัดหนองกรดสามัคคี
13
จนฺโทภาโส
วัดหาดเล็บยาว
14
ฐิตเวโท
วัดหลังเขา
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1