• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวโร
วัดกัลยาณบรรพต
2
โสภณสีโล
วัดวังยาง
3
สมิทฺธี
วัดภิบาลวังม่วง
4
จนฺโทภาโส
วัดหาดเล็บยาว
5
ฐิตเวโท
วัดหลังเขา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1