• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาจิณฺโณ
วัดสัตหีบ
2
ทีปธมฺโม
วัดเทพประสาท
3
อาสโภ
วัดเทพประสาท
4
มนุญฺโญ
วัดเทพประสาท
5
โชติธมฺโม
วัดเทพประสาท
6
โอภาโส
วัดเทพประสาท
7
วิสารโท
วัดเทพประสาท
8
นาถปญฺโญ
วัดสัตหีบ
9
ปสนฺโน
วัดเทพประสาท
10
รกฺขิตสีโล
วัดเทพประสาท
11
อคฺคธมฺโม
วัดเทพประสาท
12
ตาณรโต
วัดสัตหีบ
13
ธีรปญฺโญ
วัดเทพประสาท
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1