• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานุตฺตโร
วัดชากผักกูด
2
ชิตจิตฺโต
วัดสำนักกะท้อน
3
จิรธมฺโม
วัดตาขัน
4
ธมฺมจาโร
วัดป่าประดู่
5
ปภสฺสโร
วัดชากผักกูด
6
ชาคโร
วัดชงโค
7
ฐานวโร
วัดป่าประดู่
8
กิตฺติโก
วัดโขดหิน
9
สิริธโร
วัดสุวรรณรังสัรรค์
10
ติกฺขวีโร
วัดป่าประดู่
11
ชินวโร
วัดคลองไผ่
12
ฐานธมฺโม
วัดปกรณ์ธรรมาราม
13
ฐิตสีโล
วัดเขายายชุม
14
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านฉาง
15
องฺกุโร
วัดป่าประดู่
16
อคฺควโร
วัดหนองตะแบก
17
อาจารธมฺโม
วัดปกรณ์ธรรมาราม
18
สิทฺธินายโก
วัดป่าประดู่
19
ฐานวีโร
วัดโขดหิน
20
จนฺทสาโร
วัดอู่ทอง
21
สิริภทฺโท
วัดตะเคียนงาม
22
นรินฺโท
วัดหนองกันเกรา
23
สุทฺธจิตฺโต
วัดคลองบบางบ่อ
24
โชติวํโส
วัดแม่น้ำคู้
25
สิริวฑฺฒโน
วัดสันติวัน
26
สุทฺธมโน
วัดคลองตาทัย
27
สมาจาโร
วัดสุวรรณรังสรรค์
28
ถาวรธมฺโม
วัดชากลูกหญ้า
29
ติกฺขวีโร
วัดชุมนุมสูง
30
กิตฺติสาโร
วัดวังน้ำขาว
31
ตปสีโล
วัดทุ่งควายกิน
32
อินฺทวีโร
วัดบ้านฉาง
33
ถิรธมฺโม
วัดมาบจันทร์
34
ฐานสิทฺโธ
วัดเภตราสุขารมย์
35
สนฺตจิตฺโต
วัดโขดหิน
36
ปริปุณฺโณ
วัดเภตราสุขารมณ์
37
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดป่าประดู่
38
จนฺทูปโม
วัดลุ่ม
39
เตชธมฺโม
วัดลุ่ม
40
ผลญาโณ
วัดปากน้ำ
41
ชยวีโร
วัดคลองบางบ่อ
42
สุวิชาโน
วัดลุ่ม
43
อุชุจาโร
วัดเนินพระ
44
วชิรญาโณ
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
45
ฐานงฺกโร
วัดลุ่ม
46
อมรทตฺโต
วัดชุมนุมใน
47
โสภณคุโณ
วัดภูดรนิ่มเนาะ
48
วีรพโล
วัดเนินพระ
49
ญาณสมฺปนฺโน
วัดเนินพระ
50
เขมจิตฺโต
วัดพลงช้างเผือก
ทั้งหมด 98 รายการ
1 / 2