• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พลญาโณ
วัดซับยี่หร่า
2
จารุวณฺโณ
วัดเขาบายศรี
3
วชิรญาโณ
วัดไผ่ล้อม
4
มานิโต
วัดเทพประสิทธิ์ธาราม
5
ธมฺมโชโต
วัดหนองคัน
6
ฐิตสทฺโธ
วัดซึ้งล่าง
7
จนฺทสโร
วัดเขาพลอยแหวน
8
ฐิตสทฺโธ
วัดพลับ
9
จนฺทปญฺโญ
วัดหนองบัว
10
ปภสฺสโร
วัดซึ้งบน
11
สุขิโต
วัดทับช้าง
12
สุทฺธจิตฺโต
วัดกมลธรรมาราม
13
ฐานวโร
วัดเกาะแมว
14
ปิยสีโล
วัดบ้านอ่าง
15
ทนฺตวโร
วัดบ้านอ่าง
16
จรณธมฺโม
วัดเนินยาง
17
สุจิตฺโต
วัดน้ำขุ่น
18
วิเวโก
วัดกลาง
19
อินฺทปญฺโญ
วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
20
ติกฺขวีโร
วัดเขาบายศรี
21
จนฺทโชโต
วัดสิงห์
22
ฐิตสีโล
วัดอ่างหิน
23
อคฺคธมฺโม
วัดคลองตาสังข์
24
สิริวณฺโณ
วัดบ่อเวฬุวนาราม
25
มหาวีโร
วัดคลองไพบูลย์
26
มหายโส
วัดบ้านอ่าง
27
สุทธสทฺโธ
วัดบ้านอ่าง
28
ปภสฺสโร
วัดประแกต
29
ปภาโส
วัดซึ้งล่าง
30
อธิปญฺโญ
วัดโป่งวัว
31
ปญฺญาวุโธ
วัดพลับพลา
32
ฐานวโร
วัดคำไลอุปถัมภ์
33
สุทฺธปญฺโญ
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
34
ปภากโร
วัดพลับ
35
ปญฺญาทีโป
วัดหนองคัน
36
วิทโย
วัดวันยาวบน
37
วิชโย
วัดไผ่ล้อม
38
วิสุทฺโธ
วัดพลับ
39
ปวโร
วัดโยธานิมิต
40
ญาณธมฺโม
วัดซึ้งล่าง
41
สุเมโธ
วัดเนินสูง
42
วรธมฺโม
วัดทับไทร
43
สุธีโร
วัดคลองเวฬุ
44
สีลสุทฺโธ
วัดกะทิง
45
ชยเมธี
วัดหนองบัว
46
สุทฺธิญาโณ
วัดทับไทร
47
ธนวิริโย
วัดบ้านโคก
48
วราภินนฺโท
วัดบางสระเก้า
49
สิทฺธิรตโน
วัดเกาะแมว
50
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านตาเรือง
ทั้งหมด 118 รายการ
1 / 3