• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มานิโต
วัดเทพประสิทธิ์ธาราม
2
ปิยสีโล
วัดบ้านอ่าง
3
สุจิตฺโต
วัดน้ำขุ่น
4
มหาวีโร
วัดคลองไพบูลย์
5
สีลสุทฺโธ
วัดกะทิง
6
กลฺยาณธมฺโม
วัดวังทอง
7
ชยปาโล
วัดกะทิง
8
สุเมโธ
วัดศรีเขาแก้ว
9
โชติโก
วัดท่าอดม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1