• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
2
ปสนฺโน
วัดป่าวิสุทธิธรรม
3
วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม
4
สุริยรํสี
วัดบ่อไร่
5
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
6
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
7
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
8
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
9
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
10
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1