• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
2
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
3
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
4
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
5
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
6
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
7
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1