• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
3
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
4
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
5
วีรเตโช
วัดประทุน
6
สาทโร
วัดบางปรือ
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
8
ธนรตโน
วัดบางปรือ
9
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
10
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1