• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทูปโม
วัดทางข้ามน้อย
2
สุธมฺโม
วัดโพธิ์บางคล้า
3
เปมสีโล
วัดโพธิ์บางคล้า
4
สุมงฺโล
วัดหัวไทร
5
ปญฺญาวชิโร
วัดบางกระเจ็ด
6
กนฺตสีโล
วัดใหม่บางคล้า
7
ปคุโณ
วัดใหม่บางคล้า
8
ถิรสีโล
วัดโพธิ์บางคล้า
9
ฐิตมธฺโม
วัดหัวสวน
10
กมฺพุวณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
11
คเวสโก
วัดใหม่บางคล้า
12
อภิวณฺโณ
วัดโพธิ์บางคล้า
13
ขันติธมฺโม
วัดโพธิ์บางคล้า
14
อคคฺปญโญ
วัดโพธิ์บางคล้า
15
ฉนฺทธมฺโม
วัดใหม่บางคล้า
16
ธมฺมรตโน
วัดสนามช้าง
17
กนฺตธมฺโม
วัดใหม่บางคล้า
18
สุภาจาโร
วัดใหม่คูมอญ
19
วชิรญาโณ
วัดบางกระเจ็ด
20
รตนโชโต
วัดอุสภาราม
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1