• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เถี่ยนคาย
วัดอุภัยภาติการาม
2
โชติทตฺโต
วัดดอนสีนนท์
3
ปริปญฺโณ
วัดดอนสีนนท์
4
สุภทฺโท
วัดลาดบัวขาว
5
คั้นพ๊าบ
วัดอุภัยภาติการาม
6
โรจนวฺโส
วัดหัวเนิน
7
จิรธมฺโม
วัดประเวศวัฒนาราม
8
ฐานิสฺสโร
วัดเทพราช
9
สิริมงฺคโล
วัดอินทราราม
10
ญาณธโร
วัดประเวศวัฒนาราม
11
ขนฺติธโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
12
อภินนฺโท
วัดสนามจันทร์
13
พทฺธธมฺโม
วัดเทพราช
14
ฐานจิตฺโต
วัดกระทุ่ม
15
อภิญาโณ
วัดพาณิดาราม
16
ฐิตสีโล
วัดเทพราช
17
ปิยสีโล
วัดศรีมงคล
18
คนฺธสีโล
วัดสามกอ
19
ถั่นตึ่ว
วัดอุภัยภาติการาม
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1