• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุญญลาโภ
วัดไทรทอง
2
จตฺตมโล
วัดไทรทอง
3
สุภาจาโร
วัดหนองสร้อยติ่ง
4
ฐิตมโน
วัดหนองสร้อยติ่ง
5
ถิรจิตโต
วัดเนิ่นไร่
6
เตชธมฺโม
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1