• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เกตุธมฺโม
วัดหนองแหน
2
ทูปโม
วัดสระสองตอน
3
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อเงินบ่อทอง
4
ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองแหน
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1