• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทตฺโต
วัดบางพระ
2
สุมุตโต
วัดนาคูโมทนามัย
3
อาทิตฺตปญโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
4
มาปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
5
รตนปญฺโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
6
กตธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
7
อริโย
วัดนาคูโมทนามัย
8
กมฺพุวณฺโณ
วัดบางพระ
9
อธิปญฺโฌ
วัดบางพระ
10
นิภาธโร
วัดนาคูโมทนามัย
11
รุจิธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
12
สติปญโญ
วัดโพธาราม
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1