• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดจรเข้น้อย
2
ปุญญาวุโธ
วัดสุทธาวาส
3
ธีรปญฺโญ
วัดสุทธาวาส
4
โฆสนาโม
วัดสุวรรณมาตร
5
ฐานิสิโร
วัดสุทธาวาส
6
โสภคฺโค
วัดคู้เกษม
7
กิตติญาโฌ
วัดคู้เกษม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1