• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
3
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
4
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
5
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
6
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
7
หิริธมฺโม
วัดนางาม
8
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
9
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
10
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
11
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
12
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
13
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
14
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1