• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
2
ติกฺขวีโร
วัดทับลาน
3
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองนาใน
4
ปิยสีโล
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม
5
ฐานวีโร
วัดศรีษะเมือง
6
นิภาจนฺโท
วัดอัมพวันครุฑธาวาส
7
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองโดน
8
หิริสมฺปนฺโน
วัดบ้านกุดตาเสก
9
ฐิตธมฺโม
วัดหาดสูง
10
อนุภทฺโท
วัดโพธิ์ทอง
11
มหาปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
12
สิริมงฺคโล
วัดโพธาราม
13
เตชวโร
วัดผาสุขไพบูลย์
14
สิริปญฺโญ
วัดคลองชุมพล
15
อภิวฑฺฒโน
วัดหลังถ้ำ
16
อนนฺโท
วัดคลองร่วมพัฒนา
17
ฐานวโร
วัดคำเลียบ
18
สิริธโร
วัดโคกอุดม
19
ฐานวโร
วัดต้นตาล
20
ติกฺขปุญฺโญ
วัดแก้วฟ้ารังษี
21
อินฺทสโร
วัดผาสุขไพบูลย์
22
ปญฺญาวโร
วัดคลองชุมพลสามัคคีธรรม
23
ธีรวํโส
วัดรัตนเนตตาราม
24
กนฺตวีโร
วัดหนองตลาด
25
ฐิตาโภ
วัดตรอกปลาไหล
26
สุมโณ
วัดวังตะเคียน
27
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกอุดม
28
เตชวโร
วัดคู้ลำพัน
29
ปิยรตโน
วัดอรัญญาราม
30
สุทินฺโน
วัดคลองสมบูรณ์
31
เขมเปโม
วัดสอนิมิตร
32
พุทฺธรกฺขิโต
วัดคลองร่วมพัฒนา
33
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านไผ่รส
34
เตชวโร
วัดโคกลาน
35
ชาคโร
วัดเนินผาสุกผลาราม
36
อธิปญฺโญ
วัดศรีมโหสถ
37
กตปุญฺโญ
วัดดงคุย
38
อภินนฺโท
วัดบ้านกุดตาเสก
39
วรปญฺโญ
วัดเขาลูกช้าง
40
สุภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
41
ธมฺมวโร
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
42
สุทฺธปญฺโญ
วัดคลองคล้า
43
สุชาโต
วัดโนนสูง
44
สิทฺธิลาโภ
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
45
รมฺณีโย
วัดสำพันตาประชาสรรค์
46
สุนฺทโร
วัดหนองหูช้าง
47
สนฺติธมฺโม
วัดเขาลูกช้าง
48
จนฺทวํโส
วัดศรีบุญเรือง
49
ตรุโณ
วัดศรีโพธิมาลัย
50
วิสุทฺโธ
วัดธรรมโพธิ์ศรี
ทั้งหมด 180 รายการ
1 / 4