• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตาโภ
วัดตรอกปลาไหล
2
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านไผ่รส
3
ปสตฺโถ
วัดเขาวงศ์
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดเขาวงศ์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1