• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
2
สุมโณ
วัดวังตะเคียน
3
รมฺณีโย
วัดสำพันตาประชาสรรค์
4
เตชธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีถาวร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1