• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมวโร
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
2
สิทฺธิลาโภ
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
3
ธมฺมธโร
วัดสุทธิธรรม
4
สมจิตโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธรรม
5
อาภาธโร
วัดสุทธิธรรม
6
วํสเทโว
วัดคลองสมบูรณ์
7
กิตฺติสาโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1