• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
2
อภิปุญฺโญ
วัดทรัพย์ตะเคียน
3
วิทูโร
วัดหนองแวงวนาราม
4
จิตฺตโสภโณ
วัดโคกไม้งาม
5
ทสฺสนีโย
วัดสำนักสงฆ์ปราสาทสด๊กก๊อกธม
6
สนฺตมโน
วัดวังน้ำเย็น
7
ฐิตวีโร
วัดศาลาลำดวน
8
ฐิตธมฺโม
วัดโคกนกขุนทอง
9
เมธาจนฺโท
วัดหนองตะเคียน
10
อภิปาโล
วัดศาลาลำดวน
11
โชติวโร
วัดหนองหว้า
12
ญาณทีโป
วัดทดเจริญ
13
โชติปญฺโญ
วัดทุ่งพลวง
14
สุจิตฺโต
วัดโคกแจง
15
อธิปญฺโญ
วัดท่ามะตูม
16
สุคโต
วัดซับถาวร
17
กนฺตสีโล
วัดป่าหนองขาม
18
สุธมฺโม
วัดซับเม็ก
19
ธมฺมธีโร
วัดไทยเจริญธรรม
20
สมพโร
วัดเขาสัมพุง
21
อนาลโย
วัดหนองแวง
22
สุชีโว
วัดไทยสมานสามัคคี
23
ชินทตฺโต
วัดหนองผักบุ้ง
24
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบ้านใหม่คลองยาง
25
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
26
วีรปญฺโญ
วัดบีกริม
27
พลญาโณ
วัดไทยพัฒนา
28
จารุวณฺโณ
วัดหนองพัฒนาราม
29
ฉนฺทธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง
30
ปุญฺญกาโม
วัดปราสาท
31
สุเทพโล
วัดใหม่การบินไทย
32
ฐานธมฺโม
วัดมุจลินทาราม
33
สุขกาโม
วัดคลองไก่เถื่อน
34
เกสโร
วัดโนนประดู่
35
ปญฺญาพโล
วัดนครธรรม
36
ญาณสมฺปนฺโน
วัดหนองแวง
37
อคฺคธมฺโม
วัดคลองหาด
38
จนฺทปญฺโญ
วัดนครธรรม
39
สาทโร
วัดวังเจริญ
40
เตชปญฺโญ
วัดเนินสง่างาม
41
จนฺทโชโต
วัดเนินผาสุก
42
โกวิโท
วัดบูรพาชัยวนาราม
43
จนฺทสาโร
วัดนครธรรม
44
กิตฺติปญฺโญ
วัดโนนหมากมุ่น
45
จนฺทสาโร
วัดพุทธอุทยานเนินสมบูรณ์
46
พุทฺธสโร
วัดศาลาลำดวน
47
จกฺกธมฺโม
วัดชนะไชยศรี
48
สมจิตฺโต
วัดโคกไม้งาม
49
ปุญฺณญาโณ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
50
กนฺตสีโล
วัดชัยมงคล
ทั้งหมด 146 รายการ
1 / 3