• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตมโน
วัดวังน้ำเย็น
2
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
3
สาทโร
วัดวังเจริญ
4
จนฺทสาโร
วัดพุทธอุทยานเนินสมบูรณ์
5
อภิปุญฺโญ
วัดแก่งสำราญ
6
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดวังสมบูรณ์
7
ญาณทีโป
วัดวังศรีทอง
8
ถาวโร
วัดวังสมบูรณ์
9
จิตฺตวโร
วัดวังน้ำฝน
10
ฉนฺทกาโม
วัดพรสวรรค์
11
อินฺทโชโต
วัดวังทอง
12
เขมวํโส
วัดวังสมบูรณ์
13
ฐานวโร
วัดวังสำลี
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1