• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตมโน
วัดวังน้ำเย็น
2
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
3
สาทโร
วัดวังเจริญ
4
อภิปุญฺโญ
วัดแก่งสำราญ
5
ญาณทีโป
วัดวังศรีทอง
6
จิตฺตวโร
วัดวังน้ำฝน
7
ฉนฺทกาโม
วัดพรสวรรค์
8
ฐานวโร
วัดวังสำลี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1