• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
2
ปิยภาณี
วัดชัยศรีชมชื่น
3
ปภงฺกโร
วัดสระขี้ตุ่น
4
ถิรธมฺโม
วัดทองอ่อนสามัคคี
5
อุปนาโค
วัดสหมิตรวนาราม
6
อาภาธโร
วัดศรีสำราญ
7
ฐานวีโร
วัดโป่งบูรพาราม
8
อธิปญฺโญ
วัดเจริญสุคันธาราม
9
รตนญาโณ
วัดหนองหญ้าขาว
10
ปภากโร
วัดโนนทอง
11
ฐานวีโร
วัดทุ่งสว่าง
12
วรปญฺโญ
วัดคอหนองบัว
13
จารุวณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
14
ฐานากโร
วัดเดิม
15
วิสารโท
วัดหนองจาน
16
กลฺยาโณ
วัดไผ่สีสุก
17
มหาญาโณ
วัดประชาคมาราม
18
ปิยวณฺโณ
วัดตะกุด
19
อาจารสุโภ
วัดพังเทียม
20
เขมวีโร
วัดหินเงิ้มสุทธาราม
21
หิตเปกฺโข
วัดประชาคมาราม
22
กตปุญฺโญ
วัดบ้านเกาะ
23
จนฺทวณโน
วัดหลุมข้าว
24
ทนฺตจิตฺโต
วัดโนนตูม
25
ธมฺมสโร
วัดบ้านอ้อ
26
ปภากโร
วัดทองหลาง
27
อชิโต
วัดหนองลุมปุ๊ก
28
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดเดิม
29
สจฺจวโร
วัดหนองสาระเสร็จ
30
ฌานรโต
วัดทุ่งมน
31
จนฺทโชโต
วัดหลักร้อย
32
กตสาโร
วัดคลองตาลอง
33
อนาลโย
วัดหนองหว้า
34
กนฺตธมฺโม
วัดต่างตา
35
โชติปญฺโญ
วัดหนองพลอง
36
ธมฺมสโร
วัดปางแก
37
สิริธโร
วัดตาเงิน
38
กนฺตสีโล
วัดปางแก
39
โชติปญฺโญ
วัดทุ่งพนมวัง
40
สิริภทฺโท
วัดนอก
41
ฐานวีโร
วัดหนองหัวแรต
42
กนฺตสีโล
วัดตาเงิน
43
ธมฺมทินฺโน
วัดสะพาน
44
เตชวโร
วัดประชาคมาราม
45
สิริธมฺโม
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
46
อมโร
วัดวิเวการาม
47
กตปุญฺโญ
วัดสระจรเข้
48
ติกฺขปญฺโญ
วัดศรีสุภณ
49
จนฺทสาโร
วัดหลุมข้าว
50
จารุธมฺโม
วัดอุภัยภาคิกาวาส
ทั้งหมด 598 รายการ
1 / 12