• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธโร
วัดตาเงิน
2
กนฺตสีโล
วัดตาเงิน
3
กิตฺติภทฺโท
วัดโนนตาพรม
4
นาถธมฺโม
วัดตะกุดเครือปลอก
5
สิริภทฺโท
วัดโคกสุภาราม
6
สิริสาโร
วัดตาเงิน
7
ฐิตเขโม
วัดหนองบัวตะแบง
8
สุจิตฺโต
วัดโคกสุภาราม
9
ธมฺมโชโต
วัดป่าขามทุ่งพุดซา
10
ฐิตฺธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
11
ฐิตญาโณ
วัดบุ
12
ฐานจาโร
วัดศรีมงคล
13
นนฺทสาโร
วัดโนนตาพรม
14
จิรวฑฺฒโน
วัดตาเงิน
15
อาภทฺธโร
วัดตะกุดเครือปลอก
16
กิตฺติสาโร
วัดบ้านช่องโค
17
วรปญฺโญ
วัดศรีสุข
18
ญาณธโร
วัดหนองขาม
19
สนฺตจิตฺโต
วัดโคกสุภาราม
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1