• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทนฺตจิตฺโต
วัดโนนตูม
2
อมโร
วัดวิเวการาม
3
จารุธมฺโม
วัดอุภัยภาคิกาวาส
4
ทีปธมฺโม
วัดฐานราษฎร์ดำรง
5
อชิโต
วัดหนองหว้า
6
ปสนฺโน
วัดหนองทุ่ม
7
คุตฺตสีโล
วัดเก่าตาดำ
8
ถิรปญฺโญ
วัดเกาะท่าลาด
9
สุทฺธิญาโณ
วัดหนองแดง
10
วิชยธมฺโม
วัดใหม่หนองบัวรี
11
รตินฺธโร
วัดฐานราษฎร์ดำรง
12
อนาลโย
วัดหนองไร่
13
วรปญฺโญ
วัดโคกหินช้าง
14
ชวนปญฺโญ
วัดหนองหว้า
15
โอภาโส
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
16
กุสลธโร
วัดละโว้
17
จกฺกวโร
วัดอภัยภาคิกาวาส
18
โชติญาโณ
วัดฐานราษฎร์ดำรง
19
กตสาโร
วัดเกาะท่าลาด
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1