• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภงฺกโร
วัดสระขี้ตุ่น
2
กตปุญฺโญ
วัดสระจรเข้
3
ถิรญาโณ
วัดสระจรเข้
4
ธมฺมสาโร
วัดวังโป่ง
5
อิทฺธิญาโณ
วัดสระจรเข้
6
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดด่านใน
7
วชิรญาโณ
วัดใหม่เจริญสุข
8
ถิรธมฺโม
วัดโคกสามัคคี
9
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดกุดน้ำใส
10
สุวุฑโฒ
วัดศาลาลอย
11
ธมฺมเตโช
วัดจงกอ
12
โอภาโส
วัดป่าสะเดา
13
ชยธมฺโม
วัดหนองแหน
14
จิรจนฺโท
วัดหนองใหญ่
15
ปริปุณโณ
วัดด่านนอก
16
อธิชาโน
วัดค่ายทะยิง
17
อกิญฺจโน
วัดกุดน้ำใส
18
วรญาโณ
วัดดอนมุกมัน
19
อกิญฺจโน
วัดบ้านหาญ
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1