• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภงฺกโร
วัดสระขี้ตุ่น
2
ธมฺมสาโร
วัดวังโป่ง
3
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดกุดน้ำใส
4
อกิญฺจโน
วัดกุดน้ำใส
5
วรญาโณ
วัดดอนมุกมัน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1