• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
2
จารุวณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
3
ชินวโร
วัดหนองพลวงน้อย
4
สนฺตมโน
วัดโคกพระ
5
มนุญฺโญ
วัดกลางอุ่มจาน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1