• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรธมฺโม
วัดทองอ่อนสามัคคี
2
กตสาโร
วัดคลองตาลอง
3
ธมฺมสโร
วัดปางแก
4
กนฺตสีโล
วัดปางแก
5
อตฺถกาโร
วัดจันทึก
6
ปิยปุตฺโต
วัดหนองใหญ่
7
จนฺทาโก
วัดหนองซ่อมตะเคียนงาม
8
ปุญฺญภาโค
วัดหนองคุ้ม
9
สิริปุญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
10
สุวฑฺฒโน
วัดหนองสาหร่าย
11
ปริปุณโณ
วัดมิตรภาพ (กลางดง)
12
ภทฺทโก
วัดหนองสาหร่าย
13
วิสุทฺธาจาโร
วัดหนองกระทุ่ม
14
จารุธมฺโม
วัดเทวรูปทรงธรรม
15
จิรสุโภ
วัดปางแก
16
อภิวจฺโน
วัดคีรีวันต์
17
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดคีรีวันต์
18
อนุตฺตโร
วัดคีรีวันต์
19
ฐิตวิริโย
วัดมิตรภาพวนาราม
20
วรวุฑฺโฒ
วัดคีรีวันต์
21
ภทฺรเมธี
วัดคีรีวันต์
22
ชยธมฺโม
วัดคีรีวันต์
23
อินฺทปญฺโญ
วัดโกศลสิตาราม
24
โฆสิโต
วัดคลองลึก
25
ชินวํโส
วัดบ้านนา
26
สุมงฺคโล
วัดทองอ่อนสามัคคี
27
อธิปญฺโญ
วัดหนองแก
28
ปภากโร
วัดลำทองหลาง
29
นิติโก
วัดหนองสาหร่าย
30
โกวิทวโร
วัดคีรีวันต์
31
ชาตปญฺโญ
วัดเทวรูปทรงธรรม
32
ฐิตเปโม
วัดจันทึก
33
ยติกโร
วัดไตรรัตน์
34
วิสุทฺธสีโล
วัดปางแก
35
อมโร
วัดซับพลู
36
ธมฺมวิริโย
วัดหินเพิง
37
ภทฺรจิตโต
วัดซับหวาย
38
ปญฺญาวชิโร
วัดพิมพาราม
39
ปัญญาวโร
วัดหนองไทร
40
จนฺทสุทฺโธ
วัดเวฬุวัน
41
ปญฺญาวุโธ
วัดคลองตาลอง
42
ธมฺมวโร
วัดโกศลสิตาราม
43
กนฺตวีโร
วัดจันทึก
ทั้งหมด 43 รายการ
1 / 1